Kitchen-verkkokaupan rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä ja tämän edustajan nimi ja yhteystiedot

Nimi: Compass Group FS Finland Oy
Yhteystiedot: Mannerheimintie 117, 00280 Helsinki

Rekisterinpitäjän edustaja Compass Group Fs Finland vaihde
puh. 010 729 6000

2. Rekisterin nimi

Kitchen-asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon, markkinointiin, tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen sekä tutkimusten, kampanjoiden ja kilpailuiden järjestämiseen. Rekisterin tietoja käytetään suoramarkkinointiin, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja käytetään tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin sisältämä tietosisältö voi käyttäjäkohtaisesti vaihdella sen mukaan, millaista käyttäjän toimesta tapahtuva palveluiden käyttö on.

Palvelun käyttäjistä voidaan merkitä rekisteriin seuraavia tietoja: Etu- ja sukunimi, arvo tai ammatti, ikä, sukupuoli, äidinkieli, yhteystiedot, yritys tai yhteisö, asiakkuuteen liittyvät tiedot asiakkaan mielenkiinnon kohteet, kuten makutottumukset ja palvelun käyttäjän mahdollisesti antama kielto koskien tietojen luovuttamista tai käyttämistä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi rekisteriin voidaan merkitä seuraavia tietoja: kansalaisuus, syntymäaika, asiakas- ja käyttäjätunnus tai muu vastaava tunnistautumistieto, asuinmaa, palvelun käyttäjän edustaman yhtiön tai yhteisön nimi, yhtiön tai yhteisön yhteystiedot, asema yhtiössä tai yhteisössä, sekä muut palvelun käyttäjän itsestään antamat profilointitiedot.

Lisäksi rekisteri voi sisältää rekisteröityneen asiakkaan tunnistamistiedon (käyttäjätunnus) sekä tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Yhteys- ja asiakastietoja voidaan kerätä myös erilaisilla kilpailuilla ja markkinointikampanjoilla. Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti ja/tai mobiili) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä Väestörekisteristä ja sekä kerätä, että päivittää rekisterinpitäjän tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten muista rekistereistä, Suomen Posti Oyj:n rekistereistä, Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä vastaavista rekistereistä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin tai sen kanssa muutoin samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle tahoille sillä tavoin ja siinä laajuudessa, kuin se lain mukaan on sallittua. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin sekä mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttamiseksi, ellei palvelun käyttäjä ole erikseen kieltänyt tätä.

Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Rekisterinpitäjä voi hankkia niiden käyttämiseksi tarpeelliset palvelut ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.

Tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli se on Käyttäjän tarvitseman palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista tai mikäli se muutoin on tarpeellista henkilötietolain mukaisesti.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Sähköinen aineisto: asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannan henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

8. Tarkastusoikeus

Palveluiden käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Tarkastuspyynnön voi esittää seuraavilla tavoilla:

- Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö lähetetään rekisterinpitäjän edustajalle kohdassa 1 esitettyyn osoitteeseen tai lähetetään sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.
- Tarkastuspyyntö esitetään henkilökohtaisesti kohdassa 1 esitetyssä osoitteessa.

Rekisteristä on mahdollisuus poistua ilman seuraamuksia.